ඔබට අවශ්‍ය වීඩියෝ පාඩම්,අමතර සටහන් ආදී අධ්‍යාපනික මෙවලම් වෙත පිවිසීම සඳහා පහත ඕනෑම විෂය මාතෘකා යටතේ වූ සබැඳියන් මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඉදිරියට යා හැකිය. ඔබත් උත්සාහ කර බලන්න.


තාක්‍ෂණවේදය  විෂය ධාරාව 

 (Technology Stream)

ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණවේදය -12 ශ්‍රේණිය


Head1row1 column1 ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණවේදය -13 ශ්‍රේණිය
Head1row1 column3
Head1row1 column1 Head1row1 column1 Head1row1 column3 Head1row1 column3
Head1row1 column1 Head1row1 column1 Head1row1 column3 Head1row1 column3
ජෛවපද්ධති තාක්‍ෂණවේදය -12 ශ්‍රේණිය
Head1row4 column1 ජෛවපද්ධති තාක්‍ෂණවේදය -13 ශ්‍රේණිය
Head1row4 column3
Head1row4 column1 Head1row4 column1 Head1row4 column3 Head1row4 column3
Head1row4 column1 Head1row4 column1 Head1row4 column3 Head1row4 column3
තාක්‍ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව -12 ශ්‍රේණිය 
Head1row7 column1 තාක්‍ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව -13 ශ්‍රේණිය
Head1row7 column3
Head1row7 column1 Head1row7 column1 Head1row7 column3 Head1row7 column3
Head1row7 column1 Head1row7 column1 Head1row7 column3 Head1row7 column3